Resultats del checklist sobre l’estat de situació de la integració assistencial a les entitats de La Unió

02/09/2022
Durant els mesos de març a juny de 2022 més de 50 entitats de La Unió van respondre el checklist d'integració assistencial, una eina d'autoavaluació que permet conèixer el grau de desplegament d'aquelles recomanacions que identifica el projecte +FUTUR per implementar la integració assistencial.

Durant els mesos de març a juny de 2022 es va convidar a les entitats de La Unió a participar al checklist d’integració assistencial, una eina d’autoavaluació que permet conèixer el grau de desplegament d’aquelles recomanacions que identifica el projecte +FUTUR per implementar la integració assistencial.

Amb les  respostes obtingudes s’identifiquen els punts de millora de les organitzacions i permet fer identificació de bones pràctiques i generar sinèrgies.

Resultats del checklist

En general, hi ha un nivell òptim en molts territoris per avançar en la integració assistencial.  Es visualitza un esforç i compromís de les entitats a nivell estratègic per donar un atenció on tots els recursos girin al voltant del pacient independent de l’àmbit assistencial i la entitat proveïdora.

En entitats que disposen de serveis de diferents àmbits assistencials, la implementació de l’atenció integrada ha estat més abordable que en altres territoris amb múltiples entitats proveïdores.

Conclusions per cadascuna de les àrees d’anàlisis:

1. Acords i governança territorial per a la integració assistencial

  • Està generalitzat un model de governança territorial amb estructura i forma, i en algunes malalties es pacten objectius compartits que afecten a varis àmbits assistencials.
  • Estan poc desplegats els instruments per mesurar els resultats del procés transversal i poques entitats tenen establerts incentius dirigits als professionals

2. Disseny de processos transversals i circuits

  • La majoria d’entitats acorden rutes o circuits entre diferents àmbits del territori i tenen grups estables interdisciplinaris.
  • Són escassos els instruments de seguiment i avaluació de les rutes, i en menor grau es fa avaluació de l’experiència del pacient amb sistemes PREMS i PROMS

3. Eines de comunicació i habilitats als professionals

  • Hi ha una implantació majoritària de sistemes d’informació i comunicació entre els diferents equips assistencials, i també es disposa de temps i espai per a la posada en comú entre professionals.
  • Hi ha una manca de formació als professionals per la gestió del canvi i falten condicions per a que els professionals puguin liderar iniciatives de transformació.

4. Participació de les persones i famílies

  • És poc habitual la participació dels pacients en el disseny de circuits i rutes assistencials.
  • Tot hi haver mitjans de comunicació amb les persones, en la majoria d’entitats hi ha poca escolta activa de la veu del pacient en relació amb els processos tranversals entre àmbits.

Resultats complets checklist  https://mesfutur.uch.cat/wp-content/uploads/2022/08/Resultats-checklist-FUTUR-web.pdf

Et pot interessar…