Per què?

Davant els reptes que tenen els sistemes sanitaris i socials, La Unió fa aquest projecte col·lectiu a 5 anys amb l’objectiu d’avançar-se a l’escenari de futur de la provisió i l’organització de serveis i impulsar les accions prioritàries

Sessions presencials

Enquestes

Professionals i usuaris

I ara què?

Estudi sobre l’escenari de tendències i àrees d’acció prioritàries

Aquest treball ha permès identificar les tendències que afectaran la provisió i l’organització dels serveis sanitaris i socials en els propers cinc anys, definir els àmbits de transformació necessaris per respondre a aquestes tendències, així com apuntar els canvis que han de dur a terme les entitats i els seus professionals per adaptar-se als nous escenaris.

 

Impulsem els canvis transformacionals per avançar-nos als nous reptes

Un projecte amb jornades anuals, els cicles de sessions, el Portal +FUTUR, recopilació d’experiències, pels premis +FUTUR sobre experiències de transformació en les organitzacions, presencia en congressos, adaptar-se als nous escenaris.

 

Tendències identificades

Persones + exigents i informades amb perfils diversos i necessitats canviants

Atenció no presencial i immediatesa de resposta

Δ Demanada i +complexitat per cronicitat, dependència i determinants socials

Abordatge integral de la persona amb implicació i codecisió de les persones ateses

Necessitat de prevenir, curar, cuidar i acompanyar

Varietat de modalitats assistencials, TIC i noves tecnologies i reconfiguració de línies de serveis

Canvis en enquips professionals (rols, perfils, valors), multiprofessionalitat i entorn digital

Comunicació personalitzada, transversal, emocional i influent

Atracció i fidelització del talent reconeixement, conciliació, flexibilitat i mobilitat

Recursos limitats amb tensions de finançament

Orientació a resultats gestió basada en l’anàlisi, TIC i sistemes d’informació

Entorn polític amb discussió sobre el model

8 àrees d’acció prioritàries

1.

Transformació
digital

2.

Humanització
de l’atenció

3.

Transformació del
model assistencial

4.

Avenços en el coneixement i avaluació dels resultats

5.

Canvis de rols professionals i multiprofessionalitat

6.

Flexibilització i integració de serveis en models en xarxa

7.

Responsabilitat social i bon govern de les organitzacions

8.

Transformació del sistema sanitari i social