Informació General

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d’aquest web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i de la resta de normativa aplicable.

El responsable del tractament és la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) que us informa que  la finalitat del tractament serà la gestió de les vostres dades com a partícips voluntaris en el marc del Projecte +FUTUR, per als diferents col·lectius i dins de qualsevol de les vuit àrees d’atenció prioritària compartides amb altres institucions, en l’àmbit sanitari i social (https://mesfutur.uch.cat/). 

La participació és voluntària. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Unió Catalana d’Hospitals en el marc del Projecte +FUTUR, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades. Cas contrari l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

La base legal del tractament serà la prestació del consentiment de l’interessat i si és el cas, l’interès legítim en la comunicació.  El consentiment s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics d’Unió Catalana d’Hospitals, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels diferents llocs web d’Unió Catalana d’Hospitals d’accés per l’usuari, i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb La Unió, i les seves iniciatives.

La Unió habilitada per aquest consentiment podrà posar a la disposició dels usuaris el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del Projecte i del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web. D’altra banda, Unió Catalana d’Hospitals, informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Unió Catalana d’Hospitals, no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

Les seves dades només seran accessible als usuaris d’UCH que ho requereixin per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball i en cap cas es cediran a tercers sense previ consentiment de l’afectat, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic, d’acord amb la legislació vigent.

Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari de resolució de les consultes, si bé la conservació podrà allargar-se excepcionalment per terminis derivats de l’exercici d’exercici d’accions de responsabilitat.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent. establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. La Unió, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant del responsable del tractament. Es pot adreçar al domicili social situat al carrer València, 333 baixos, 08009-Barcelona o a l’Oficina d’Atenció a l’Associat al correu electrònic  uch@uch.cat. L’informem que pot presentar una reclamació davant la nostre Oficina d’Atenció a l’Associat a l’adreça de correu electrònic indicada o, si s’escau, davant d’una autoritat de control. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, també tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Actualització 16 de febrer 2021.