Pautes de progrés per implementar la integració assistencial

L’objectiu és garantir la continuïtat d’atenció a la persona des de la coordinació dels recursos i el compromís professional per tal de millorar la resolució dels problemes salut i la satisfacció de les persones.

El Prototip s’ha fet des de l’escolta activa a les realitats de les persones, i incorporant la veu dels professionals i tenint en compte les fortaleses del nostre sistema sanitari. Es tracta d’un projecte pioner a tot l’Estat, que ha comptat amb la participació de 30 entitats i 80 professionals del sector sanitari i social.

Punt de partida

La integració té a veure amb implicar als diferents àmbits assistencials, professionals i punts d’atenció que intervenen durant tot el transcurs de la vida de les persones. Quina és la realitat actual? Com ho tenim?

Avui vivim un model assistencial caracteritzat per la seva complexitat i quan els pacients entren dins del sistema, la seva atenció és encara fragmentada. Hi ha risc per la seguretat del pacient per manca de visió global de la persona i la comunicació insuficient entre professionals que intervenen en els processos d’atenció. Malgrat que existeixen unes rutes assistencials dissenyades i pactades per determinats processos, la seva implantació efectiva és dèbil i desigual, no hi ha un seguiment ni una avaluació continua del seu funcionament i millora de resultats.

El Prototip

Proposem fer un VIATGE des del moment actual fins a una visió de FUTUR desitjat de com seria un territori amb integració assistencial. Per arribar-hi, cal seguir un camí.

Volem presentar un PROTOTIP a partir d’una visió compartida de futur que pretenem aconseguir quan parlem d’integració assistencial.

Una realitat difícil

Visió de futur

Hem imaginat què significaria per un territori o un entorn local a Catalunya que diferents entitats proveïdores, serveis de diferents àmbits assistencials i professionals que en formen part, treballessin junts i col·laborativament per oferir una millor atenció i continuïtat assistencial a les persones.

Aquesta imatge de futur la podem fer visible en diverses cares: les persones, els professionals, les organitzacions i el sistema.

Coneixen el seu procés i els professionals que intervenen. Participen i es respecten els seus valors, desitjos i capacitats.

Participen en el disseny d’estratègies, coneixen els recursos que disposa el territori i com activar-los. Saben l’impacte en salut que té treballar junts.

Hi ha una cultura de integració territorial amb compromisos i fites mesurables acordades entre totes les parts, i que s’avaluen.

Es concreten objectius i indicadors de referència i es faciliten eines i incentius basats en resultats, amb un marc d’avaluació dels resultats poblacionals i l’experiència de la persona.

Un camí per aconseguir-ho

Avancem fent

La voluntat del Projecte +FUTUR amb la implementació de la integració assistencial és fer-la aterrar amb accions concretes dirigides a les organitzacions, superant barreres i creant una cultura organitzativa alineada amb el canvi en la gestió de l’atenció a les persones.

Amb el Prototip d’Integració Assistencial, La Unió suma en fer efectives les polítiques públiques de salut proposant a les organitzacions sanitàries i socials un viatge, des del moment actual, fins a la VISIÓ DE FUTUR del model d’organització desitjat per un territori amb un impacte directe en resultats de salut de la població.

El rol de La Unió es concreta en:

  • Donar suport a les entitats associades pioneres per al disseny i experimentació de la innovació.
  • Proposar un marc avaluatiu i anàlisi de resultats pel seguiment del projecte.
  • Compartir iniciatives d’implementació i difondre amb la resta d’associats, per comparar resultats i identificar bones pràctiques.
  • El projecte +FUTUR impulsem que el futur desitjat sigui possible acompanyant les entitats en aquest camí, facilitant un alineament a nivell macro, meso i micro.

© Octubre 2022, Unió Catalana d’Hospitals
Direcció del Projecte +FUTUR: Josep Fusté i Carles Oliete
Comitè d’Impuls +FUTUR : Cristina Adroher, Caterina Checa, Oriol Fuertes, Xavier Lleixa, Anna Ribera, Ignasi Riera, Rebeca Sánchez, Mireia Sans.

Descarrega’t el Prototip +FUTUR per implementar la integració assistencial

Presentació del Prototip

a la IV Jornada +FUTUR

El 14 d’octubre de 2022, en el marc de la IV Jornada +FUTUR, Superem barreres: implementem, els membres del Comitè d’Impuls +FUTUR van presentar el Prototip, amb píndoles demostratives d’experiències que estan funcionant.